Domů > K prozkoumání > Zajímavé články > Aby láska vydržela

Aby láska vydržela

Říká se, že láska hýbe světem. Co ale způsobuje, že láska vydrží? Proti lásce lze těžko něco namítat, a proč by to také kdo dělal? Všichni chceme být na její straně. Ten, kdo miluje, je naplněný a ten, kdo je milován, je šťastný člověk. Láska inspirovala a inspiruje písně, básně, výpravy i souboje. První velký epos západní literatury je o lásce. Ilias není jen o válce, ale také o muži, který se snaží získat zpět svou ženu. Také druhý velký epos západní literatury je o lásce. Odysea není jen o putování, ale i o muži, který se snaží dostat zpět ke své ženě. Avšak snazší je lásku oslavovat než lásce rozumět snazší je lásce rozumět než lásku udržet.

Udržet lásku matky vůči dítěti nebo lásku syna či dcery vůči rodičům nestojí moc úsilí. Když se ale podíváme na statistiky rozvodovosti nebo počet manželství, kde zjevně láska chybí, zjišťujeme, že udržet milostný vztah je vzácná a prchavá dovednost. Bylo by naivní předpokládat, že lidé, kteří se rozvedli, nebo lidé, kteří se cítí manželstvím polapeni, začínali s méně romantickým nadšením než v které doufáme my.

Když jsme mladí, hledáme někoho, kdo by nás miloval. Doufáme, že ten, kdo nás miluje, nás bude také úžasně přitahovat. Irský dramatik Bernard Shaw (1856-1950) si stěžoval, že nezájem žen, které miloval, byl vyvažován pouze neutuchající přízní žen, které nemiloval. Když dospějeme, zřejmě zjistíme, že vytrvale milovat je stejně velká výzva jako získat si lásku někoho jiného.

Pokud zde mluvíme o milostném vztahu, máme samozřejmě na mysli lásku v jejím heterosexuálním vyjádření. Je pravdou, že homosexuální láska začala uplatňovat nárok na romantický vztah již v době starověké řecké básnířky Sapfó, ale homosexualita si zaslouží své vlastní pojednání. Proto se v našem přemýšlení zaměříme na lásku mezi dvěma pohlavími místo na lásku v rámci jednoho pohlaví. Podívejme se na následujících pět věcí:

1. Úspěšný milostný vztah vidí rozdíl mezi subjektivní a objektivní realitou
To, co cítíme (například romantiku), je subjektivní realita, která odráží naše vlastní vnitřní reakce a pocity. Subjektivní realita se nejen může měnit, ale mění se často. Objektivní realita je něco, co výrazně přispívá k tomu, aby moc lásky vydržela, a jako taková by neměla být podceňována.

Objektivní realita je něco konkrétního, co není ovlivněno mojí reakcí vůči tomu. Objektivní realitou je například věk, rasa nebo rodina daného člověka. Pokud člověk pochází z rodiny, ve které se vztahy úspěšně udržují, bude to důležitou výhodou pro další generaci. Objektivní realitou je schopnost člověka vydělat peníze, což se ale lépe dokazuje, než předvídá. Objektivní realitou je fakt, že někdo je matkou či otcem mého dítěte. To se nikdy nezmění. Romantická láska svou povahou není objektivní realitou. Ačkoli objektivní realita nikdy nemůže nahradit romantickou lásku, bude nevyhnutelně tvořit buď schody, po kterých bude romantická láska stoupat a růst, nebo naopak překážky, přes které bude klopýtat a které jí budou srážet.

Bylo by bláznovstvím přehlížet konkrétní fakta jen kvůli silným pocitům. Moudrost je schopnost zvážit fakta a předvídat, jak budou přispívat k budoucímu vývoji lásky. Láska je taková, že může být na začátku uspokojena pouhými pocity, ale v budoucnu vyžaduje objektivní pomoc.

2. Úspěšný milostný vztah musí předvídat změnu
Největší milostnou básní, která kdy byla napsána v angličtině, je podle mého názoru 18. sonet, jehož autorem je William Shakespeare. Začíná slovy: "Mám tebe k jasnému dni léta přirovnat?" Od básníků se nečeká, že budou držet krok s realitou, alespoň ne příliš často nebo na dlouhou dobu. Popravdě řečeno, Shakespeare ve své vášnivé poctě, kterou skládá romantické lásce, živí přinejmenším dva mýty: Trvá na tom, že krása, kterou miluje, nikdy neuvadne, a na tom, že jeho náklonnost vůči ní nikdy neodejde.

První mýtus je zjevná, ale omluvitelná lež. Druhý mýtus je v případě, že jeho zájem o milovanou ženu je založen pouze na její kráse, lží také. Šedesátiletá žena prostě nevypadá stejně, jako vypadala ve dvaceti. A to platí i pro muže. Fyzická krása může podnítit romantickou lásku, ale nemůže ji udržet prostě proto, že fyzická krása nemůže udržet sama sebe. To neznamená, že manželé v letech nejsou upřímní, když říkají "je pro mě stále krásná". Jsou upřímní, ale dívají se na krásu zcela odlišnou od krásy, kterou poprvé spatřili na první schůzce. Neočekávat změnu je neomluvitelná chyba a nenaučit se přizpůsobit se změně znamená odmítat vyrůst.

Ale nemění se pouze náš milovaný, měníme se i my. Oba partneři podléhají změnám. To, co nás přitahuje letos, nám může připadat příští rok fádní. Objevování nového je velkým přítelem romantického vztahu. Pokud však je novost převládajícím zdrojem přitažlivosti, může se stát nepřítelem trvalé lásky. Pokud s někým žijeme, nové nevyhnutelně mizí a mělo by být nahrazeno hlubším doceněním a vděčností za to, co už jsme o daném člověku poznali. Pokud předvídáme změny (zvlášť ty nepříjemné), jejich dopad bude méně drtivý a ztlumení traumatu přispěje k ochraně vztahu.

3. Úspěšný milostný vztah rozumí důležitosti "třetí věci"
Třetí věc je něco dalšího, mimo dvou milenců. Zvláště ženy (ačkoli samy sebe mohou přesvědčit o opaku) nechtějí být JEDINÝM ohniskem mužova života. Milostný vztah získává na kvalitě, pokud jsou partneři oddaní nějaké třetí věci. Může to být něco uměleckého nebo vlasteneckého, může to být sport, zábava nebo povolání. Může to být vědecké zaujetí nebo intelektuální vášeň. Jejich potěšení z této třetí věci posiluje potěšení, které prožívají jeden z druhého, a přibližováním se ke třetí věci se přibližují i jeden druhému.

4. Úspěšný milostný vztah rozumí důležitosti "třetí Osoby"
Až dosud jsme zmínili věci, které by mohli ocenit agnostici a lidé, kteří nevěří v Boha. S posledními dvěma důrazy se posouváme ke křesťanskému pohledu na věc. Bible učí, že lidé jsou poničení kvůli hříchu, a proto se Boží dokonalý záměr nemůže uskutečnit bez vykoupení. Naše porušenost se nejvážněji projevuje právě v nefunkčních vztazích. Ať už věříme v Boha, nebo ne, potřebujeme jeho pomoc. Když chceme něčemu porozumět, stojí za to poradit se s autorem. A v tomto případě to byl Bůh, kdo vymyslel manželství, aby odráželo jeho slávu a sloužilo jeho záměrům.

To neznamená, že všechna křesťanská manželství budou lepší než všechna manželství nekřesťanská. Někteří křesťané odmítají čerpat z bohatství pravdy o vztazích, které mohou, najít v Božím slově - Bibli. Kromě toho také někdy nehledají Boží pomoc. Někteří nevěřící lidé se naopak věrně řídí Božím záměrem pro manželství, aniž by si to uvědomovali. Odpověď na smrt romantické lásky leží ve skutečnosti mimo nás.

Pokud se začtete do Bible, zjistíte, že věřícím lidem byla dána nařízení, která se týkají záležitostí srdce. Jako otec dvou dosud nezadaných dětí bych si přál, aby bylo možné nařídit jim, koho mají milovat (také bych musel nařídit jejich potencionálním partnerům, aby milovali oni je). Ale to není v lidské moci. Nikdo toho není schopen. Bůh přesto opakovaně nařizuje svým následovníkům: "Radujte se, věřte, milujte, nebojte se!" Jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Jedině Bůh může nařídit vnitřní skutečnosti, protože jedině On je schopen je vytvořit. Věřící, který se rozhodl poslouchat Boží přikázání, může očekávat Boží pomoc. Křesťanští věřící jsou často vyzýváni, aby jednali vůči sobě s láskou, i když to tak necítí.

V Bibli se objevuje láska častěji ve tvaru "milovat" tj. ve tvaru slovesa (něco, co děláme), než ve tvaru podstatného jména (něco, co cítíme). Pokud usilujeme (často nedokonale) o poslušnost Bohu, Bůh časem dodává i pocity, i když to může trvat déle, než bychom chtěli. Posloucháme Boha, protože je Bohem, a ne kvůli odměně v podobě pocitů. Pravdou ale je, že ten, kdo Boha poslouchá, obvykle nečeká na pocity dlouho.

To neznamená, že v manželství, které už trvá léta, jsou tytéž pocity, které jsme prožívali, když jsme se poprvé zamilovali. Bylo by těžké žít delší dobu v tak bouřlivé radosti, aniž by naše srdce kolabovalo nebo aniž bychom se nervově zhroutili.

Anglický spisovatel C. S. Lewis, autor Letopisů Narnie, napsal, že vyžadovat, aby pocit počáteční zamilovanosti přetrval ve své původní podobě (a mnoho manželství se hroutí právě proto, že se někdo snaží znovu získat ten pocit), je jako chtít si udržet pocit, který jsme měli, když jsme poprvé skočili do vody namísto toho, abychom se učili plavat silnými tempy proti proudu. Můžeme se učit pocitům, které udrží zralé manželství, když sami sebe dáme do Božích rukou a budeme se řídit jeho instrukcemi.

5. Úspěšný milostný vztah rozumí rozdílu mezi smlouvou a úmluvou
Smlouva je založená na zákonu. Úmluva je založená na vzájemném závazku a zodpovědnosti. Úmluva však také počítá s přítomností třetí osoby. Pro křesťana je třetí osobou sám Bůh. V křesťanském manželství se úmluva neuzavírá jen mezi dvěma lidmi, kteří tvoří pár, ale mezi dvěma lidmi a Bohem.

V manželství se projevuje ještě jedna skutečnost. Její stimul pochází z vertikální roviny, od samotného Boha, a nejen z horizontální roviny. Právě samo manželství se může stát tou "třetí věcí", o které byla řeč výše. Závazek manželství je velice vhodným místem pro rozdmýchání milostného vztahu, zvláště když se dozvídáme, co nás chce Bůh učit v rámci manželství a o manželství.

Na první rande nás přivede chemie. Biologie nás přivede k oltáři. Ale pouze teologie (správně pochopený Boží záměr) nás přivede k zlatým a diamantovým svatbám v takovém stavu, jaký je žádoucí.

Romantická láska, která má cíl pouze sama v sobě, zřídkakdy přetrvá. Takový milostný vztah má tendenci stravovat sebe sama, což je důvod, proč hollywoodské vztahy navzdory (zdánlivým) plusům, jako je skvělý vzhled a spousta peněz, mají tak malou úspěšnost. Romantická láska by měla vyústit do manželství a pokud se vytratí, může být v manželství oživena.

Je to těžká práce, ale stojí za to. Nakonec, je to přeci jen něco, co hýbe světem.

Napsal Ronnie Stevens

Ronnie je člověk s širokým kulturním, filozofickým a teologickým rozhledem, s odvahou, která mu dovoluje jezdit do Iráku, a srdcem, které inspiruje mnohé lidi. Z USA se v 80. letech přestěhoval do Evropy a žil v Německu, Rusku a nyní zakotvil v Budapešti. Je ženatý a má tři dospělé děti.

Nahoru