Domů > K prozkoumání > Zajímavé články > Čím je Ježíš Kristus Jedinečný?

Čím je Ježíš Kristus Jedinečný?

Článek Dr. Billa Brighta, zakladatele Campus Crusade for Christ, mezinárodního studentského křesťanského hnutí – zkráceno.

Kdo je podle tebe nejvýznamnější osobností v dějinách? Jednou jsem položil tuto a podobné otázky mladému studentovi medicíny. Byl to cizinec, vyznavač jednoho z nejrozšířenějších východních náboženství. Má první otázka zněla: „Johne, kdo je podle tvého mínění největší vůdčí osobností v dějinách? Kdo vykonal pro lidstvo nejvíc?“ Po chvilce váhání odpověděl: „Jsem přesvědčen, že nejvíc vykonal pro lidstvo Ježíš Nazaretský, a řekl bych, že byl i největší vůdčí osobností v dějinách.“

Jedinečná osobnost
Pak jsem se ptal dále: „Kdo si myslíš, že byl největším učitelem?“ Jistě pomyslel na Sokrata, Aristotela, Platóna, Konfucia a další významné učitele starověku a novověku, ale odpověděl: „Byl to Ježíš Nazaretský.“ Položil jsem mu ještě jednu otázku: „Kdo žil podle tvého názoru nejlepším životem?“ Odpověděl bez váhání. Věděl, a ví to celý svět, že v celých světových dějinách nebylo člověka, který by se mohl s Ježíšem Nazaretským srovnávat.

Celosvětový vliv
Tím, co učinil, zcela změnil běh dějin. Dokonce i náš letopočet svědčí o tom, že Ježíš Kristus před téměř dvěma tisíci lety žil na této zemi. K letopočtům dodáváme „před Kristem“ nebo „L.P.“, což znamená „léta Páně“, latinsky A.D. (anno domini).
Když se podíváme na život a působení Ježíše Krista, zjistíme, že zvěst o něm vždy působí velké změny v životech lidí i národů. Je jím poznamenána celá historie. Historie je vlastně jeho historií. Kdyby Ježíš Nazaretský neexistoval, byly by dějiny úplně jiné.
Jeden autor řekl o Ježíšově působení toto: „Uplynulo devatenáct století a on je stále středem lidského dění a vůdčí osobností pokroku.”
Ačkoli Ježíš pohnul celým světem, chtěl bych poukázat na to, jaký měl vliv například na společenské postavení žen. Aristoteles řekl: „Kdyby ženy byly zrovnoprávněny s muži, obrátila by se společnost vzhůru nohama. Bylo by to stejné, jako kdyby otroci byli rovni svým pánům.“ Sokrates se ptal Athéňanů: „S kým hovoříte méně než se svou ženou?“ Platón doporučoval, aby se ženy staly společným vlastnictvím mužů a o děti aby pečoval stát.
Těmto postojům Ježíš učinil konec. Jak dokumentuje Nový zákon, v Kristu není rozdílu mezi mužem a ženou, otrokem a svobodným. Kamkoli Kristus přišel, byla uznána posvátnost manželství, práva žen včetně volebního, byly zřízeny instituce vyššího vzdělávání, uzákoněna ochrana práv dětí, zrušeno otroctví a vůbec došlo k mnoha dalším změnám pro dobro lidstva.

Osobní vliv
Měl jsem možnost navštívit stovky univerzit a hovořit o Ježíši s mnoha studenty. Pochopitelně jsem se zde setkal i s profesory a studenty, kteří byli velmi ostrými odpůrci křesťanství. Někteří z nich tvrdili, že Ježíš byl smyšlenou postavou nebo nanejvýš významným člověkem.
Jedním z takových odpůrců byl Lew Wallace, známý generál a literární velikán. Společně se svým přítelem Robertem Ingersollem se dohodli, že napíší knihu, která navždy zničí mýtus křesťanství. Lew Wallace vypráví, jak strávil více než dva roky usilovným studiem ve známýchevropskýcha americkýchknihovnách ve snazenahromadit faktak napsání této knihy. Když začal psát druhou kapitolu svého díla, zjistil, že klečí na kolenou a volá k Ježíši: „Můj Pane a můj Bože.“ Důkazy o Kristově božství jej naprosto přesvědčily. Nemohl už dále popírat, že Ježíš Kristus je Božím synem. Ten, kterého chtěl odhalit jako podvodníka, ho měl najednou ve své moci. O něco později napsal knihu Ben Hur, snad největší román z Ježíšovy doby.
Dalším z velkých odpůrců křesťanství byl C.S. Lewis, profesor na Oxfordské univerzitě. Dlouhá léta byl agnostikem popírajícím Kristovo božství. Později se stal nadšeným křesťanem a napsal řadu vynikajících knih, v nichž obhájil víru v Ježíše, svého Spasitele. Ve své slavné knize Obhajoba křesťanství píše: “Člověk, který by byl pouze člověkema říkal takové věci jako Ježíš, by nemohl být velkým učitelem mravnosti. Byl by to buď šílenec, podobný člověku, který se pokládá za vejce, nebo přímo ďábel. Musíme se rozhodnout. Buď tento muž byl a je Boží Syn, nebo to byl blázen.“

Názory významných vědců
Kým je pro tebe Ježíš Nazaretský? Smyšlenou postavou? Pouhým člověkem? Božím Synem? Tvoje odpověď na tuto otázku ovlivní tvůj život na této zemi i na věčnosti.
Někteří lidé se ptají: „Je křesťanství založeno na dokázaných historických skutečnostech?“ Dr. Clifford Herbert Moore, který dlouhá léta působil jako profesor na Harvardské univerzitě, píše: „Křesťanství zná svého Spasitele a Vykupitele ne jako nějakého bůžka, jenž je popsán v nějakém primitivním mýtu, plném násilí a poklesků. Křesťanská víra ve Vykupitele a Spasitele není naivní, ale je založena na historicky dokázaných skutečnostech.“
Kdybychom sepsali jména všech vynikajících učenců, kteří jsou oddanými následovníky Ježíše Krista, byl by to dlouhý seznam. Například Dr. William Lyon Phelps, který čtyřicet let působil na Yalské univerzitě a byl jedním z nejvýznamnějších profesorů v dějinách Spojených států, vyjádřil své přesvědčení o pravdivosti historických důkazů, týkajících se božství Pána Ježíše Krista, a sám často o své víře v Pána Ježíše hovořil.

Bible o Ježíši
O Ježíši Nazaretském píše apoštol Pavel v dopise Koloským 1,15-20: „On (Kristus) je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný ... Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.“
V dopise Židům 1,1-2 se dočítáme: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, kterého ustanovil dědicem všeho a skrze něho stvořil i věky.“
V dopise Koloským 2,3 Pavel píše: „V něm (v Kristu) jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.“

Ještě jsem nepoznal člověka, který by upřímně zvážil důkazy, a přesto neuznal, že Ježíš je Božím Synem.


Nahoru