Domů > K prozkoumání > Zajímavé články > Ježíš - Bůh, lhář nebo šílenec?

Ježíš - Bůh, lhář nebo šílenec?

Ježíš Kristus o sobě prohlásil, že je Bůh. Nenechal nám otevřenou jinou možnost. Jeho prohlášení je tedy buď nepravdivé, nebo pravdivé a je to tedy něco, o čem bychom měli vážně uvažovat. Na Ježíšovu otázku učedníkům "A za koho mne pokládáte vy?" (Mt 16,15) je možno odpovědět několika způsoby.
Zvažujme nejprve možnost, že jeho tvrzení bylo nepravdivé. Pokud tedy Ježíšovo tvrzení, že je Bůh, bylo nepravdivé, máme dvě, pouze dvě možnosti: buď to Ježíš věděl, nebo to nevěděl. Zamysleme se nad každou z těchto možností zvlášť a pokusme se zvážit důkazy.

Byl to lhář?
Pokud Pán Ježíš tvrdil, že je Bůh a přitom věděl, že to není pravda, lhal a záměrně klamal své následovníky. Jestliže lhal, musel být i pokrytec, protože druhým říkal, aby byli čestní za každých okolností a sám přitom lhal a žil v hrozné lži. A ještě více, byl by to ďábel, protože jiným říkal, že vírou v něho získají věčný život. Pokud nemohl splnit svá prohlášení a věděl to, pak byl nevyslovitelně zlý. A konečně, musel by to být taky blázen, protože tvrzení, že je Bůh, ho provedlo na kříž.

Mnoho lidí říká, že Ježíš byl dobrý učitel mravnosti. Buďme realističtí. Jak by mohl být velkým učitelem mravnosti, kdyby klamal lidi v nejdůležitější otázce svého učení - v otázce své totožnosti?

Museli bychom logicky dojít k závěru, že záměrně lhal. Tento pohled na Ježíše je však v rozporu s tím, co víme o něm, o výsledcích jeho učení a života. Kdykoli se lidem zvěstuje Ježíš Kristus, pak se lidské životy mění k dobrému, národy se mění k lepšímu, ze zlodějů se stávají poctiví lidé, alkoholici se léčí, z lidí plných nenávisti se stávají lidé naplnění láskou, nespravedliví se stávají spravedlivými.

Williamm Lecky, jeden z významných britských historiků a horlivý odpůrce organizovaného křesťanství, napsal: "Teprve křesťanství představilo světu ideální osobnost, která prošla beze změny osmnácti stoletími a stále inspiruje srdce lidí vroucí láskou. Prokázala, že je schopna působit v každém věku, v každém národě, na každou povahu a v jakýchkoli podmínkách. Je nejen nejvyšším vzorem ctnosti, ale i nejsilnější pohnutkou pro ctnostný život. Prostý záznam tří let Kristova veřejného působení udělal pro obnovu a zjemnění lidstva více než všechna pojednání filozofů a výzvy moralistů." Na jiném místě uvádí Shaff přesvědčivý důkaz proti hypotéze, že Ježíš Kristus byl lhář: "Jak by mohl, v rozporu s logikou, zdravým rozumem a zkušeností, podvodník - to znamená prolhaný, sobecký a zvrácený člověk - vytvořit a pevně udržovat od začátku až do konce nejčistší a neušlechtilejší v historii známý charakter v nejdokonalejším ovzduší pravdivosti a reality? Jak by mohl vymýšlet a po celý život hrát roli nesrovnatelné dobročinnosti, morální velikosti a vznešenosti a obětovat pro to svůj vlastní život, tváří v tvář předsudkům svého národa a své doby?"

Jestliže Ježíš chtěl, aby ho lidé následovali a věřili v něho jako Boha, proč šel k Židům? Proč přišel jako tesař z Nazareta do země tak malé rozlohou i počtem obyvatel, k národu, který tak velice lpěl na víře v jednoho Boha? Proč nešel do Egypta nebo ještě lépe do Řecka, kde lidé věřili v různé bohy a v jejich různá zjevování?

Člověk, který žil jako Ježíš, učil jako Ježíš a zemřel jako Ježíš, nemohl být lhář. Jaké další možnosti máme?

Byl to šílenec?
Není tedy možné, aby Ježíš Kristus lhal, mohl se za Boha považovat omylem. Můžeme přece být upřímní a přitom to, co říkáme, nemusí být pravda. Ale nesmíme zapomenout, že když se někdo považuje za Boha, zvláště v krajně monoteistické kultuře, a když říká druhým, že jejich věčný život závisí na víře v něho, není to jen nějaký výlet do fantazie, ale šílenství v plném slova smyslu.

Jestliže se někdo prohlašuje za Boha, zní to podobně, jako když si dnes o sobě někdo myslí, že je třeba Napoleon.
Ve světle všeho, co známe o Ježíši Kristu, je těžko představitelné, že by byl duševně narušený. Je to člověk, který vyslovil snad nejhlubší výroky, jaké byly kdy zaznamenány. Jeho rady osvobodily mnoho lidí duševně spoutaných. Clark H. Pinnock se ptá: "Posuzoval klamně svou velikost? Byl paranoik, neúmyslný lhář, schizofrenik? Velikost a hloubka jeho učení nás přesvědčují o jeho naprostém mentálním zdraví. Kéž bychom byli tak normální jako on!" Jeden student kalifornské univerzity mi vyprávěl o svém profesorovi psychologie, který řekl: "Stačí si jen vzít bibli a přečíst části Kristova učení některým pacientům. To je ta nejlepší psychologická rada, jakou mohou pacienti získat."

Byl to Bůh?
Já osobně nemohu přijmout závěr, že Ježíš byl lhář nebo šílenec. Ale pak už zbývá pouze jediná možnost, že to byl Kristus, Boží Syn, jak prohlašoval.
Reakce většiny Židů, se kterými jsem hovořil o této otázce, je zajímavá. Obvykle mi říkají, že Ježíš byl správný, mravní náboženský vůdce, dobrý člověk nebo nějaký prorok. Potom jim cituji, co Ježíš prohlašoval o sobě a uvádí tři možnosti, o kterých hovořím v této kapitole (lhář, šílenec, Bůh). Na mou otázku, zda si myslí, že Ježíš byl lhář, se ozve rozhodné "ne". Potom se zeptám: "Myslíte si, že to byl šílenec?" Odpověď zní: "Samozřejmě že ne." "A věříte, že to byl Bůh?" Než se stačím nadechnout, ozve se: "V žádném případě ne!" Více možností nemáme.

Nejde o to, která se uvedených odpovědí je možná, protože možné jsou všechny, jde spíše o to, která je nejpravděpodobnější. Rozhodnutí, kdo je Ježíš Kristus, nesmí být plané intelektuální uvažování. Nemůžeme ho odložit s tím že to byl velký učitel mravnosti. To není důsledné rozhodnutí. Buď je lhář, šílenec, nebo Pán a Bůh. Musíme si vybrat. Apoštol Jan napsal: "Tato však napsaná jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a ...", což je ještě důležitější, "abyste věříce měli život v jeho jménu." (Jan 20,31)

Všechna známá fakta svědčí pro to, že Ježíš je Bůh. Někteří lidé však odmítají tento jasný závěr, protože s sebou přináší určité morální důsledky. Nechtějí se postavit čelem k odpovědnosti a přijmout důsledky toho, že jej přijmout jako Pána a Boha.

Zkráceno.
Z knihy Více než Tesař, Josh McDowell, vydala církev adventistů, 1990


Nahoru