Domů > K prozkoumání > Zajímavé články > Rozdíl mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími

Rozdíl mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími

Náboženství a spiritualita: hinduističtí bohové, buddhismus, křesťanství, islám, New Age - je to všechno jedno a totéž? Zpracováno podle Marilyn Adamsonové.

Každý z nás chce dosáhnout v životě určitého úspěchu, pocitu, že jsme jej žili dobře. A pokud si někdo druhý myslí, že ví, jak nás život může uspokojit nebo nám dávat smysl, jistě stojí za to alespoň to prozkoumat. Co třeba největší světová náboženství? Je v nich obsaženo něco, co by dalo našemu životu větší stabilitu a hodnotu?

Následující text je příležitostí nahlédnout do největších světových náboženských systémů... hinduismu, hnutí New Age, buddhismu, islámu a křesťanství.*) Obsahuje stručný popis každého systému, jeho specifické vlastnosti a to, co z něj člověk může získat. Autorka pak předkládá k uvážení, v čem se od ostatních světových náboženství liší učení Ježíše Krista.

*) Všechny tyto systémy mají skupiny přívrženců s různými pojetími víry. Tento popis se soustředí na jádro každého systému.

Hinduismus

Většina hinduistů uctívá nesčetná vyjádření jednoty prostřednictvím celého zástupu bohů a bohyň, jichž je přes 300 000. Tito nejrůznější bohové a bohyně se vtělují-inkarnují do sošek, chrámů, guruů, řek, zvířat atd. Brahma není jeden bůh, ale spíše princip konečné jednoty. Hinduisté vidí základ svého postavení v tomto životě ve svých skutcích vykonaných v minulém životě. Pokud jejich tehdejší jednání bylo zlé, mohou v tomto životě prožívat obrovské těžkosti. Cílem hinduisty je osvobodit se od zákona karmy... od pokračujících reinkarnací.

Existují tři možné způsoby ukončení tohoto cyklu karmy: 1. být láskyplně oddán kterémukoli z hinduistických bohů či bohyň; 2. růst v poznání skrze meditaci o Brahmovi (jednotě)... uvědomovat si, že životní okolnosti nejsou skutečný, že já je jen iluzí a že jedině Brahma je skutečné; 3. oddat se různým náboženským obřadům a rituálům.

V rámci hinduismu si člověk může svobodně zvolit, jak se chce dopracovat k duchovní dokonalosti. Hinduismus má také možné vysvětlení existence utrpení a zla ve světě. Podle hinduismu si za utrpení, které člověk prožívá, ať už jde o nemoc nebo hlad nebo katastrofy, může on sám kvůli svým zlým skutkům obvykle vykonaným během minulého života. Záleží jen na duši, která se jednoho dne osvobodí z cyklu znovuzrození a nalezne klid.

New Age

Hnutí New Age propaguje rozvoj vlastní síly či božskosti člověka. Když příznivec New Age mluví o Bohu, nemá na mysli transcendentního osobního Boha, který stvořil vesmír, ale míní tím vyšší vědomí uvnitř sebe sama. Člověk v New Age vidí sebe sama jako Boha, kosmos, vesmír. V podstatě všechno, co tento člověk vidí, slyší, cítí nebo si představuje, je třeba považovat za božské.

Hnutí New Age, které má velmi eklektický charakter, představuje samo sebe jako sbírku starobylých duchovních tradic. Ve shodě s hinduismem uznává mnoho bohů a bohyň. Na planetu Zemi pohlíží jako na zdroj veškeré spirituality, která má svou vlastní inteligenci, emoce a božství. Vše je ale pohlcováno vlastním já. Já je původcem, správcem a Bohem všeho. Mimo to, co člověk sám určuje, neexistuje žádná realita.

New Age učí širokému spektru východní mystiky a duchovních, metafyzických a psychických metod, jako jsou například cvičení, zpěvy, bubnování, meditace... tak aby člověk rozvíjel změněné vědomí a své vlastní božství.

Cokoli negativního, co člověk prožívá (neúspěchy, smutek, hněv, sobectví, zranění), se považuje za iluzi. Protože příznivci New Age věří, že mají naprostou vládu nad svým životem, není v jejich životě nic nesprávného, negativního či bolestného. Nakonec se člověk duchovně rozvine do té míry, že pro něj neexistuje žádná objektivní vnější realita. Člověk se stává bohem a vytváří si realitu vlastní.

Buddhismus

Buddhisté neuctívají žádné bohy ani Boha. Lidé vně buddhismu si často myslí, že buddhisté uctívají Buddhu. Avšak Buddha (Siddharta Gautáma) o sobě nikdy netvrdil, že je bůh a buddhisté odmítají myšlenku jakékoli nadpřirozené síly. Vesmír funguje podle přirozených zákonů. Život je vnímán jako řetězec bolesti: bolesti provázející narození, nemoc, smrt a neustálý žal a zoufalství. Většina buddhistů věří, že člověk prochází stovkami či tisíci reinkarnací, jež všechny přinášejí utrpení. A tím, co způsobuje převtělování člověka, je touha po štěstí. Cílem každého buddhisty tedy je očistit své srdce a vzdát se veškerých tužeb. Člověk musí zavrhnout veškeré smyslové požitky, veškeré zlo, veškerou radost a smutek.

Aby toho buddhisté dosáhli, musí dodržovat celou řadu náboženských principů a intenzivních meditací. Když buddhista medituje, nejedná se o modlitbu nebo soustředění se na boha, je to spíše projev sebekázně. Skrze oddanou meditaci může člověk dosáhnout nirvány - sfouknutí" plamene touhy

Buddhismus poskytuje to, co platí pro většinu světových náboženství: pravidla, hodnoty a pokyny, podle kterých si člověk může zvolit žít. Několik buddhistických pravidel: nenič žádného živého tvora; zanech všech smyslových požitků; oprosť se od všech zlých vlastností a vzdej se radosti i smutku.

Islám

Muslimové věří, že existuje jeden všemohoucí Bůh, jehož jméno je Alláh, který je nekonečně vyšší a transcendentní nad veškeré lidstvo. Alláh je považován za stvořitele vesmíru a zdroj všeho dobra i všeho zla. Všechno, co se odehrává, je vůle Alláhova. Je mocným a přísným soudcem, který bude milostivý svým následovníkům v závislosti na tom, zda byl v jejich životě dostatek dobrých skutků a náboženského oddání. Vztah Alláha a jeho následovníka je vztah pána a služebníka.

Ačkoli muslimové uctívají několik proroků, Mohamed je považován za proroka posledního a jeho slova a životní styl jsou pro člověka autoritou. Muslim musí dodržovat pět náboženských povinností: 1. opakovat vyznání týkající se Alláha a Mohameda; 2. recitovat pětkrát denně určité modlitby v arabštině; 3. dávat potřebným; 4. jeden měsíc v roce se postit od úsvitu do soumraku - půst se týká jídla, pití, sexu a kouření; 5. jednou za život uskutečnit pouť ke svatyni v Mecce. Muslim doufá, že po smrti - na základě věrnosti ve vykonávání těchto povinností - vejde do Ráje, který je místem smyslových požitků. Pokud ne, bude věčně trestán v pekle.

Islám odpovídá očekávání mnoha lidí ohledně náboženství a božství. Islám učí, že existuje jediný svrchovaný Bůh, jehož je třeba uctívat dobrými skutky a disciplinovanými náboženskými rituály. Po smrti je člověk odměněn nebo potrestán podle svého náboženského oddání.

Křesťanství - víra v Ježíše Krista

Křesťané věří v milujícího Boha, který sám sebe zjevil a kterého lze v tomto životě osobně poznat. V Ježíši Kristu se člověk nesoustředí na náboženské rituály nebo na konání dobrých skutků, ale těší se ze vztahu s Bohem a roste ve stále hlubším poznání Boha.

Křesťan prožívá radost a smysluplný život vírou v samotného Ježíše Krista, nejen v jeho učení. Během svého života na zemi se Ježíš neoznačoval za proroka, který ukazuje na Boha, ani za učitele osvícení. Naopak, Ježíš se prohlašoval za Boha v lidském těle. Konal zázraky, odpouštěl lidem hříchy a říkal, že ten, kdo v něho věří, má věčný život. Mezi jeho výroky patří např.: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

Křesťané považují Bibli za Bohem napsané poselství lidstvu. Kromě toho, že je to historický záznam Ježíšova života a zázraků, Bible zároveň zjevuje Boží osobnost, jeho lásku a pravdu a také to, jak s ním člověk může navázat vztah.

Ať už křesťan v životě čelí jakýmkoli okolnostem, může se s důvěrou obrátit k moudrému a mocnému Bohu, který jej opravdově miluje. Věří, že Bůh odpovídá na modlitby a že život má smysl, pokud člověk žije tak, aby mu svým životem dělal čest.

Je v tom nějaký rozdíl?

Díváme-li se na tyto nejdůležitější náboženské systémy a jejich pohled na Boha, nacházíme obrovské odlišnosti: # Hinduisté věří v 300 000 bohů. # Buddhisté říkají, že žádné božstvo neexistuje. # Příznivci New Age věří, že oni sami jsou Bůh. # Muslimové věří ve všemohoucího, ale vzdáleného Boha. # Křesťané věří v Boha milujícího a přístupného.

Opravdu všechna náboženství uctívají stejného Boha? Uvažujme o tom. New Age učí, že každý by se měl soustředit na kosmické vědomí, ale to by vyžadovalo, aby se islám vzdal svého Boha, aby se hinduisté vzdali svých mnoha bohů a aby buddhisté vyhlásili, že Bůh existuje.

Hlavní světová náboženství (hinduismus, New Age, buddhismus, islám, následování Ježíše Krista) jsou všechna zcela jedinečná. A jedno z nich tvrdí, že existuje osobní, milující Bůh, jehož lze poznat nyní, v tomto životě. Ježíš Kristus hovořil o Bohu, který nás zve do vztahu s ním a který vedle nás kráčí jako utěšitel, rádce a všemohoucí Bůh, který nás miluje.

V hinduismu se člověk sám za sebe snaží osvobodit se z karmy. V rámci New Age člověk pracuje na svém vlastním božství. V buddhismu jde o inPiduální snahu osvobodit se od touhy. A v islámu člověk dodržuje náboženské zákony kvůli ráji po smrti. V Ježíšově učení vidíme osobní vztah s osobním Bohem - vztah, který přetrvá i do života po smrti.

Může se člověk s Bohem setkat v tomto životě?

Odpověď zní ano. Nejenže se můžete setkat s Bohem, můžete také vědět, že vás Bůh plně přijímá a miluje.

Mnoho světových náboženství staví člověka osamoceně do zápasu o duchovní dokonalost. Buddhha například nikdy netvrdil, že je bez hříchu. Mohamed rovněž připouštěl, že potřebuje odpuštění. "Ať už byli ostatní proroci, guruové a učitelé jakkoli moudří, talentovaní či vlivní, měli dostatek duchapřítomnosti, aby věděli, že jsou stejně nedokonalí jako všichni ostatní."

Ježíš Kristus však nikdy neučinil ani zmínku o nějakém svém osobním hříchu. Namísto toho Ježíš odpouštěl lidem jejich hříchy a chce odpustit hříchy i nám. Všichni jsme si vědomi svých chyb, oblastí našeho života, které by mohly způsobit, že by o nás ostatní smýšleli hůře, oblastí, u kterých si přejeme, aby neexistovaly... možná je to nějaká závislost, špatná nálada, nečistota, nenávistné poznámky. Bůh miluje nás, ale nenávidí hřích a řekl, že důsledkem hříchu je oddělení od poznání jeho. Bůh však zároveň poskytl způsob, jakým nám může být odpuštěno a jak ho můžeme poznat. Ježíš, Syn Boží, Bůh v lidské podobě, vzal všechen hřích na sebe, trpěl na kříži a dobrovolně zemřel místo nás. Bible říká: "Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život."

Bůh nám nabízí dokonalé odpuštění, protože Ježíš za nás zemřel. To znamená odpuštění všech našich hříchů... minulých, současných i budoucích. Ježíš zaplatil za všechny. Bůh, jenž stvořil vesmír, nás miluje a chce s námi mít vztah." V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život."

Skrze Krista nám Bůh nabízí skutečnou svobodu od našeho hříchu a viny. Nenakládá člověku na hřbet jeho selhání s mlhavou nadějí, že se možná zítra stane někým lepším. V Ježíši Kristu se Bůh sklonil k lidstvu a umožnil nám ho poznat. "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

Bůh chce, abychom ho poznali.

Bůh nás stvořil, abychom žili ve vztahu s ním. Ježíš řekl: "Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit...a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven." Ježíš nevolal lidi k tomu, aby pouze následovali jeho učení, ale aby následovali jeho. Řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život." Tím, že o sobě tvrdil, že je pravda, Kristus přesahuje pouhé proroky a učitele, kteří jen říkali, že mluví pravdu.

Ježíš sebe sama označoval za rovného Bohu a dokonce to prokázal. Ježíš vyhlásil, že bude ukřižován na kříži a že tři dny po své smrti znovu vstane k životu. Neřekl, že se jednoho dne znovu reinkarnuje v nějakém příštím životě. (Kdo by pak věděl, jestli to opravdu udělal?) Řekl, že tři dny po svém pohřbu se ukáže živý těm, kteří viděli jeho ukřižování. Onoho třetího dne byl Ježíšův hrob prázdný a mnoho lidí dosvědčovalo, že ho znovu spatřili živého. Nyní nabízí věčný život i nám.

Je to oboustranný vztah.

Mnohá náboženství se soustředí na duchovní úsilí člověka. U Ježíše Krista se jedná o oboustrannou interakci mezi vámi a Bohem. On nás zve, abychom k němu přišli. "Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově." Můžete komunikovat s Bohem, který bude odpovídat na vaše modlitby, dá vám větší pokoj a radost, ukáže vám směr, prokáže vám svoji lásku a změní váš život. Ježíš řekl: "Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti." To neznamená, že život bude dokonalý a bez problémů. Ale znamená to, že uprostřed života můžete mít vztah s Bohem, který je ochoten být do vašeho života zapojen a je ve své lásce věrný.

Nejde o závazek k nějaké metodě sebezdokonalení jako je Osm cest či Pět pilířů nebo meditace nebo dobré skutky ani Desatero přikázání. To jsou zdánlivě jasné, dobře definované a snadno uskutečnitelné cesty k duchovnosti. Stávají se však uplahočeným zápasem o dokonalost, v němž setkání s Bohem leží někde v dálce. Naše naděje netkví v poslušnosti zákonů nebo norem, ale v poznání Spasitele, který nás plně přijímá pro naši víru v něho a kvůli své oběti za nás. Nevyděláme si na své místo v nebi náboženským úsilím nebo dobrými skutky. Nebe je pro nás zadarmo, jako dar, jakmile navážeme vztah s Ježíšem Kristem.

Chtěli byste, aby vám Bůh plně odpustil a abyste osobně poznali Boží lásku k vám?

Jak začít vztah s Bohem.

Svůj vztah s Bohem můžete navázat hned. Neznamená to nic víc než upřímně požádat Boha o odpuštění hříchů a pozvat ho, aby vstoupil do vašeho života. Ježíš řekl: "Hle, stojím přede dveřmi [tvého srdce] a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu." Chcete navázat vztah s Bohem, který vás stvořil a který vás hluboce miluje? Můžete to udělat hned, je-li to touhou vašeho srdce:

"Bože, prosím tě, abys mi odpustil a zvu tě, abys nyní vstoupil do mého srdce. Děkuju ti, Ježíši, že jsi zemřel za moje hříchy. Děkuju ti, že jsi přišel do mého života tak, jak jsi slíbil."

Bible říká, že "těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi." Jestliže jste upřímně pozvali Boha, aby vstoupil do vašeho života, navázali jste s ním osobní vztah. Jako byste se právě setkali s Bohem a on vám chce nyní pomoci, abyste ho poznávali stále lépe, poznávali jeho lásku k vám, aby vás mohl vést svou moudrostí ve všech rozhodnutích, která vás čekají. Biblická kniha nazvaná "Janovo evangelium" je dobrým zdrojem, kde se můžete o vztahu s Bohem dozvědět víc. Možná budete chtít někomu říct o svém rozhodnutí, které jste právě udělali, když jste pozvali Ježíše do svého života.

Ve světových náboženstvích má člověk vztah k učení, myšlenkám, cestám, rituálům. Skrze Ježíše může mít člověk vztah s milujícím a mocným Bohem. Můžete s ním mluvit a on vás nyní povede tímto životem. Neukáže vám pouze na nějakou cestu či filozofii. Zve vás, abyste ho poznávali, prožívali radost a měli jistotu jeho lásky uprostřed životních trampot. "Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími."


Nahoru